เครน 5 ตัน รางเดี่ยว(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย่อย จ.กรุงเทพมหานคร)